Diskriminácia v práci

 

 

Možno si myslíte, že diskriminácia už v dnešných časoch nemá v práci čo robiť. Aj napriek tomu k nej neustále dochádza. Čo je diskriminácia, čo robiť a ako sa brániť ak si myslíte, že sa týka aj vás? 

 

Diskriminácia

O diskriminácii hovoríme v prípade keď sa s jedným človekom zaobchádza inak než s druhým na základe jeho odlišností. Ak sa domnievate, že u nás sa nič také nedeje mýlite sa. Ženy zarábajú oproti mužom o 20% menej na rovnakej pozícii, nezamestnaný človek pred dovŕšením dôchodkového veku si nájde prácu oveľa ťažšie než mladší a zdraví ľudia sa zamestnajú rýchlejšie než zdravotne postihnutí. Ak si môže zamestnávateľ vybrať medzi starším a mladším, medzi chorým a zdravím takmer vždy dá prednosť mladému alebo zdravému.

 

Diskriminácia v zákonoch

Diskriminácia je v našej krajine a aj v celej Európskej únii zakázaná. Ústavný zákon garantuje práva a slobodu všetkým osobám bez ohľadu na farbu pleti, pohlavie, zmýšľanie, vieru, .... 

 

Antidiskriminačný zákon

Okrem ústavného zákona je v našej legislatíve aj antidiskriminačný zákon, do ktorého spadá aj diskriminácia na pracovisku. Vzhľadom na tento zákon je u nás zakázaná diskriminácia zamestnancov s dôvodu farby pleti, pohlavia, viery, národnosti, rodinného alebo manželského stavu, rasy, jazyka, zdravotného stavu, postavenia, majetku, ... Tento zákon zaručuje rovnosť v zamestnaní každému. 

 

Európska únia 

V celej Európskej únii platí zákon o rovnakom zaobchádzaní. Takže ak sa zamestnáte v rámci EU mal by s vami zamestnávateľ zaobchádzať rovnako ako zo zamestnancami v totožnej pracovnej pozícii z daného štátu. Máte nárok na rovnaké pracovné podmienky, pracovné výhody, na rovnaký plat a aj odmeny. 

 

Zo zákona máte v práci nárok na rovnosť v zamestnaní a rovnaké zaobchádzanie. Týka sa to celého vášho zamestnania, všetkých aspektov pracovných vzťahov, od prijatia až do prepustenia. Patria sem

 • prijatie a aj prepustenie zo zamestnania
 • rôzne výhody (finančné aj nefinančné), pracovný čas
 • komunikácia v zamestnaní
 • čerpanie dovolenky
 • podmienky v zamestnaní
 • mzdové podmienky
 • vzdelávanie v rámci zamestnania (kurzy)

a veľa ďalšieho.

 

Druhy diskriminácie

 

Priama diskriminácia 

 • rozdielne zaobchádzanie s osobami v rovnakej situácii. Často k nemu dochádza pri prijímaní do zamestnania, keď dá zamestnávateľ prednosť mužovi než žene. Aj keď majú rovnaké vzdelanie a rovnaké pracovné skúsenosti vyberie na danú pozíciu muža. 

 

Nepriama diskriminácia 

 • nariadenie, ktoré znevýhodňuje jednu osobu alebo skupinu osôb. Ak napríklad zamestnávateľ zakáže nosiť symboly náboženského vyznania – nariadenie sa týka len všetkých veriacich zamestnancov. Neveriace osoby toto nariadenie nijako neobmedzuje.

 

Nevhodné správanie 

 • akékoľvek konanie smerujúce proti ľudskej dôstojnosti, cti, sebaúcte alebo sebavedomiu. Toto konanie musí byť zároveň pre vás nepríjemné, nevhodné či urážlivé. Do tohto typu diskriminácie patrí aj sexuálne obťažovanie. Dajte si ale pozor, nie všetko môže vyzerať tak ako sa zdá. Pre vás sexuálne obťažovanie môže byť zo strany agresora nevinným flirtovaním. Pre vás neúctivé správanie môže byť zlým pokusom o humor, čierny humor a pod. Dobré je ak sa s kolegami porozprávate a vysvetlíte si kto, čo a ako myslel, komu čo vadí a prekáža. 

 

Nabádanie, alebo pokyn na diskrimináciu 

 • často sa stáva, že jedna osoba nabáda druhú na diskriminovanie tretej osoby. Dochádza k tomu medzi zamestnancami. Ak máme hovoriť o pokyne na diskrimináciu dochádza k nemu na základe nariadenia vyššie postaveného zamestnanca, ktorý dá pokyn podriadenému na diskrimináciu ďalšej osoby.

 

Diskriminácia – ako sa brániť

Aj keď je diskriminácia legislatívne ošetrená a väčšina zamestnávateľov rovnaké zaobchádzanie na pracovisku zabezpečuje nie je tomu tak všade.  Pokiaľ si myslíte, že ste diskriminovaní v zamestnaní môžete to riešiť.

Podanie sťažnosti – svojmu zamestnávateľovi pošlite písomnú sťažnosť. Zamestnávateľ je povinný odpovedať a vykonať nápravu. Sťažnosť môže poslať aj osoba, ktorá je svedkom diskriminácie, nie len obeť tohto konania. Je možné sťažovať sa aj anonymne. V tomto prípade vám ale zamestnávateľ asi neodpovie, keďže nevie kto sa sťažoval. Tak či tak by mal celú vec prešetriť a napraviť.

Súd – ak k náprave nedošlo môžete súdnou cestou žiadať o nápravu protiprávneho konania. V tomto prípade by ste už ale mali mať v rukách písomnú sťažnosť, ktorou ste sa domáhali u zamestnávateľa nápravy. 

Spáchanie priestupku – môžete podať oznámenie o spáchaní priestupku voči občianskemu spolunažívaniu prípadne žalobu na ochranu osobnosti.

 

 

Martina | Abecedaprace.sk | 123jobs Media